Κοσμήτορας

Νικόλαος Μ. Αβούρης

 Καθηγητής Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών

τηλ.: 2610 969606

email: dean@engineering.upatras.gr