Προπτυχιακές Σπουδές

Η Πολυτεχνική Σχολή υποστηρίζει επτά προγράμματα προπτυχιακών σπουδών πενταετούς διάρκειας (300 ECTS) που όλα οδηγούν σε δίπλωμα Integrated Master.

Πληροφορίες για τα τρέχοντα προγράμματα σπουδών έχουν αναρτηθεί στις σχετικές ιστοσελίδες των Τμημάτων της Σχολής:

Η Πολυτεχνική Σχολή κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 συγκρότησε Επιτροπή Προπτυχιακών Σπουδών που συνέταξε έκθεση για την κατάσταση των Σπουδών με προτάσεις για τη βελτίωση τους με ιδιαίτερη έμφαση στη διαλειτουργικότητα των Προγραμμάτων σπουδών