Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής είναι το πρώτο που ιδρύθηκε στην Ελλάδα (1980) με αντικείμενο την Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και ασχολείται με τη διδασκαλία και την έρευνα στην Επιστήμη και Τεχνολογία των Υπολογιστών και με τη μελέτη των εφαρμογών τους. Η πολυετής λειτουργία του Τμήματος οδήγησε, μέσα από την πράξη, στην ανάδειξη και κάλυψη σημαντικών εκπαιδευτικών απαιτήσεων. Το εξαιρετικό περιεχόμενο του προγράμματος σπουδών και η πενταετής φοίτηση εφοδιάζουν τους αποφοίτους με προσόντα που ενισχύουν τις προϋποθέσεις για μια καλή σταδιοδρομία. Πολλοί απόφοιτοι του Τμήματος εργάζονται και έχουν διακριθεί στην Ελλάδα και διεθνώς ως επαγγελματίες, ερευνητές και καθηγητές ελληνικών και ξένων πανεπιστημίων.