Μεταπτυχιακές Σπουδές

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ζωή πάνω από μισό αιώνα, αφού ιδρύθηκε το 1967 ως η δεύτερη σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών μετά από την Φυσικομαθηματική (σήμερα Σχολή Θετικών Επιστημών). Η ίδρυσή της συνέβαλε στην επίτευξη ενός από τους βασικούς σκοπούς ίδρυσης του Πανεπιστημίου Πατρών που ήταν η διδασκαλία και η έρευνα με έμφαση στις θετικές επιστήμες και την τεχνολογία.

Οι μεταπτυχιακές σπουδές, ιδιαίτερα του διδακτορικού κύκλου, έχουν μακριά ιστορία και είναι απόλυτα συνυφασμένες με τον ισχυρό ερευνητικό και αναπτυξιακό χαρακτήρα της Σχολής.

Τις τελευταίες δεκαετίες αναπτύχθηκαν επίσης αρκετά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών κύρια με διεπιστημονικό χαρακτήρα σε περιοχές εξειδίκευσης. Τα προγράμματα αυτά έχουν σκοπό την εμβάθυνση των γνώσεων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα των γνωστικών πεδίων των επιμέρους τμημάτων είτε αποκλειστικά στα αντικείμενά τους είτε σε πιο διευρυμένα διεπιστημονικά αντικείμενα.

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έγινε προσπάθεια καταγραφής των τρέχουσας κατάστασης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών και σύνταξης μιας έκθεσης με προτάσεις για τη βελτίωση λειτουργίας και καλύτερο συντονισμό των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και της ενεργοποίησης του θεσμού της Επιστημονικής Συμβουλευτικής Επιτροπής (ΕΣΕ) της Σχολής που έχει σκοπό την αξιολόγηση των Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Προγραμμάτων Σπουδών της Σχολής.

Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής
Συστάθηκε στη συνεδρίαση 178/11.11.2021 της Κοσμητείας και τροποποιήθηκε η σύνθεσή της στη συνεδρίαση 187/15-9-2022.
Μέλη: Γεώργιος Λαμπέας (Μηχ.Αερ.Μ), Ευστάθιος Μπούσιας (Πολ.Μ.), Κωνσταντίνος Μπερμπερίδης (Μ.ΗΥ.Πλ.), Γεώργιος Κυριακού (Χημ.Μηχ.), Παναγιώτης Δραγώνας (Αρχ.Μηχ.), Αντώνιος Αλεξανδρίδης (Ηλ.Μ.ΤΥ.) που αντικαταστάθηκε από Βασίλειο Παλιουρά (Ηλ.Μ.ΤΥ.)
Συντονιστής της Επιτροπής ορίστηκε ως ο αρχαιότερος καθηγητής πρώτης βαθμίδας εκ των μελών της.

Η Επιτροπή έκανε τα εξής βήματα:

(α) Καταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων των Προγραμμάτων με συμβολή όλων των τμημάτων της Σχολής

(β) Σύνταξη έκθεσης προτάσεων για ανάπτυξη των μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών από Επιτροπή που συγκροτήθηκε με απόφαση της Κοσμητείας.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής απονέμουν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και συνεργάζονται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού για την λειτουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να καταχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα για την υποψηφιότητά τους στοιχεία και να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

Συνοπτική αποτύπωση μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών

Σύνολο Τμημάτων: 6

Σύνολο Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Προγραμμάτων 17

  • Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών: 6
  • Μεταπτυχιακά Προγράμματα 11 (4 μονο-, 7 δια-τμηματικά)

Σύνολο Μεταπτυχιακών-Διδακτορικών Σπουδαστών 1061

  • Διδακτορικά Προγράμματα Σπουδών: 738 (70%)
  • Μεταπτυχιακά Προγράμματα 323 (30%)

Η Έκθεση της Επιτροπής Μεταπτυχιακών Σπουδών (συντάχθηκε τον Ιούνιο 2022)

Περισσότερες πληροφορίες για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής στις σχετικές ιστοσελίδες των Τμημάτων: