Κοσμήτορας

Δημήτριος Σ. Ματαράς
Καθηγητής Τμήματος Χημικών Μηχανικών
τηλ.: 2610 969606
email: dean@engineering.upatras.gr