Μεταπτυχιακές Σπουδές

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπούν στην περαιτέρω προαγωγή της επιστημονικής γνώσης και των τεχνών, καθώς και στην προώθηση της έρευνας, συνεκτιμώντας την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.

Τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής απονέμουν Μεταπτυχιακά Διπλώματα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) και συνεργάζονται με αναγνωρισμένα Ιδρύματα του εξωτερικού για την λειτουργία κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Η υποβολή αίτησης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Γραμματεία». Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές/τριες μπορούν να καταχωρήσουν όλα τα απαιτούμενα για την υποψηφιότητά τους στοιχεία και να υποβάλουν τα ζητούμενα δικαιολογητικά σε ψηφιακή μορφή.

Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Πολυτεχνικής Σχολής είναι τα ακόλουθα:

  • Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
  • Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
  • Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
  • Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
  • Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών Μηχανικών
  • Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
  • Τμήμα Χημικών Μηχανικών
  •