Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών

Δημοσιεύτηκε το ΠΔ99/2018 "Ρύθμιση του επαγγέλματος του μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα.", και αφορά στους διπλωματούχους μηχανικούς των ειδικοτήτων: α) πολιτικών μηχανικών β) αρχιτεκτόνων μηχανικών γ) μηχανολόγων μηχανικών δ) ηλεκτρολόγων μηχανικών ε) αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών, στ) χημικών μηχανικών ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών η) ναυπηγών μηχανικών θ) ηλεκτρονικών μηχανικών ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης ια) μηχανικών περιβάλλοντος ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης

File(s):