Εκλογές εκπροσώπων ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ στην Κοσμητεία της Σχολής

Η ημερομηνία διεξαγωγής των εκλογών ορίζεται η 14.06.2023, ημέρα Τετάρτη και για το χρονικό διάστημα από τις 09:00 έως τις 13:00.

Περισσότερες λεπτομέρειες ...