Ισοδυναμία Διπλωμάτων με Integrated Master

Σύμφωνα με την Διαπιστωτική απόφαση Αριθμ. 134320/Ζ1 για την υπαγωγή τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α'114), που δημοσιεύτηκε στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ, η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στα τμήματα: α) Χημικών Μηχανικών, β) Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, γ) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών, δ) Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, ε) Πολιτικών Μηχανικών και στ) Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα εκάστου Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων. Επιπλέον με την Διαπιστωτική απόφαση Αριθμ.141890/Ζ1 υπάγεται στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (Α'114) και το Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων όπως φαίνεται στο επισυναπτόμενο ΦΕΚ. Σημειώνεται ότι η δημοσίευση στο ΦΕΚ υπερισχύει οιασδήποτε βεβαίωσης και την καθιστά περιττή για όλους ανεξαιρέτως τους αποφοίτους των τμημάτων αυτών. Σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017: 1. Η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών), οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) στην ειδικότητα του Τμήματος, αν στο πρόγραμμα σπουδών: α) περιλαμβάνονται μαθήματα ώστε να διασφαλίζεται: αα) η θεμελίωση στις βασικές επιστήμες και τέχνες, ββ) η ανάπτυξη των μαθημάτων κορμού της ειδικότητας σε όλο το εύρος του σχετικού γνωστικού αντικειμένου, γγ) η εμβάθυνση και η εμπέδωση σε υψηλό επίπεδο των γνώσεων στο εύρος του γνωστικού αντικειμένου της ειδικότητας, β) προβλέπεται η εκπόνηση πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας διάρκειας ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου κατ’ ελάχιστον. 2. Για την υπαγωγή στην παρούσα διάταξη, η Σύγκλητος του οικείου Α.Ε.Ι., ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος, απευθύνει αίτημα στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος, ύστερα από γνώμη του Ε.Σ.Ε.Κ.Α.Α.Δ. και της Α.Δ.Ι.Π., και εφόσον πληρούνται τα κριτήρια της παραγράφου 1, εκδίδει σχετική διαπιστωτική απόφαση, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι γνώμες του προηγούμενου εδαφίου δίνονται εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές.