Γνωμοδότηση Νομικού Συμβουλίου του Κράτους για το Integrated Master

Επισυνάπεται γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και επακόλουθη εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επί των ακόλουθων ερωτημάτων:

  1. Πως θα εφαρμοστούν οι διατάξεις του άρθρου 46 του Ν. 4485/2017, για όσους υποψήφιους εμπίπτουν στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα όσον αφορά στην κρίση περί του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας και της μοριοδότησης της συνάφειας του εν λόγω τίτλου με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
  2. Από ποιο χρονικό σημείο θεωρείται κάτοχος του εν λόγω αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, τον οποίο προβλέπουν οι ως άνω διατάξεις, ο υπάλληλος-υποψήφιος, που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων του Ν. 4485/2017.
  • Εξάλλου έχουν αναρτηθεί σε προηγούμενη ανακοίνωση οι σχετικές διαπιστωτικές αποφάσεις του υπουρργού παιδείας για όλα τα τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών.
  • Επισημαίνεται επίσης ότι δυο από τα Τμήματα της Πολυτεχνικής έχουν μετονομαστεί από το 1995, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που επίσης επισυνάπτονται.