Η Πολυτεχνική Σχολή συμβάλλει κατά 55% στα κονδύλια έρευνας

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών του 2021, τα έσοδα του Πανεπιστημίου Πατρών για την περίοδο 2019-2021 ήταν 80 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτά, τα 48 εκατομμύρια προέρχονται από έργα της Πολυτεχνικής Σχολής που συμβάλει κατά 55% στα έσοδα του Πανεπιστημίου, ενώ ακολουθεί η Σχολή Επιστημών Υγείας με 19%, η Σχολή Θετικών Επιστημών με 11%, κλπ.

Μεταξύ των Τμημάτων της Σχολής, το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών μηχανικών έχει αντλήσει τους υψηλότερους πόρους έρευνας, 18.5 εκατομμύρια ευρώ, και ακολουθείται από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών με 15 εκατομμύρια ευρώ.